Financieel resultaat

Resultaat na reservering

Realisatie
2014

Bijgestelde
begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil
Realisatie 2015
vs
Bijgestelde
begroting
2015

 Concernhuisvesting

Opbrengsten derden

1.692

1.610

3.590

1.979

Overige baten

0

0

49

49

Interne Lasten

-69.178

-91.188

-89.816

1.372

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

-73.857

-100.412

-100.412

0

Overige doorbelastingen

4.679

9.225

10.597

1.372

Programmalasten

72.890

103.648

96.080

-7.568

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

33.877

66.217

65.876

-341

Kapitaallasten

23.601

22.378

23.043

665

Overige programmalasten

15.412

15.053

7.162

-7.892

Onttrekking aan reserves

0

419

378

-41

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Vastgoed gebieden

0

419

378

-41

Resultaat

-2.019

-10.432

-2.249

8.183