Financieel resultaat

Resultaat na reservering

Realisatie
2014

Bijgestelde
begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil
Realisatie 2015
vs
Bijgestelde
begroting
2015

 Van Werk naar Werk

Bijdragen rijk en mede-overheden

218

11

121

110

Opbrengsten derden

1.247

575

874

299

Apparaatslasten

32.360

34.674

32.181

-2.493

Inhuur

49

0

-3

-3

Overige apparaatslasten

1.158

253

932

680

Personeel

31.153

34.421

31.251

-3.170

Interne Lasten

-4

0

259

259

Overige doorbelastingen

-4

0

259

259

Programmalasten

1.363

1.182

1.845

663

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

1.366

1.197

1.833

636

Overige programmalasten

-3

-15

12

27

Onttrekking aan reserves

30.591

34.109

32.228

-1.882

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Krimp (motie 31)

30.591

34.109

32.228

-1.882

Toevoeging aan reserves

0

2.147

2.147

0

Toevoeging Bestemmingsreserves -Bestemmingsreserve Krimp (motie 31)

0

2.147

2.147

0

Resultaat

-1.662

-3.308

-3.209

99