Financieel resultaat

Resultaat na reservering

Realisatie
2014

Bijgestelde
begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil
Realisatie 2015
vs
Bijgestelde
begroting
2015

 Verzekeringen

Bijdragen rijk en mede-overheden

0

0

0

0

Opbrengsten derden

3.703

5.133

3.320

-1.813

Overige baten

111

0

782

782

Apparaatslasten

721

692

674

-18

Inhuur

4

9

5

-4

Overige apparaatslasten

28

39

14

-25

Personeel

690

645

656

11

Interne Lasten

-4.669

-4.237

-4.446

-209

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

369

342

342

0

Overige doorbelastingen

-5.038

-4.579

-4.788

-209

Programmalasten

9.531

12.067

9.420

-2.647

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

98

49

-588

-636

Overige programmalasten

9.434

12.018

10.008

-2.010

Resultaat

-1.769

-3.389

-1.546

1.843