Financieel resultaat

Resultaat na reservering

Realisatie
2014

Bijgestelde
begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil
Realisatie 2015
vs
Bijgestelde
begroting
2015

 Lening- en garantieverstrekking

Financieringsbaten

36.115

30.622

30.837

215

Opbrengsten derden

1.828

1.760

1.813

53

Overige baten

50

0

0

0

Programmalasten

30.976

30.382

30.333

-49

Financieringslasten

0

351

351

0

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

0

200

6

-194

Kapitaallasten

30.976

26.257

29.976

3.719

Overige programmalasten

0

3.574

0

-3.574

Toevoeging aan reserves

5.889

2.000

2.000

0

Toevoeging Bestemmingsreserves -Kredietrisicoreserve

5.889

2.000

2.000

0

Resultaat

1.128

0

317

317