Financieel resultaat

Resultaat na reservering

Realisatie
2014

Bijgestelde
begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil
Realisatie 2015
vs
Bijgestelde
begroting
2015

 Financiering

Financieringsbaten

-9

0

10

10

Opbrengsten derden

14

0

0

0

Overige baten

-20.010

-19.698

-19.698

0

Apparaatslasten

0

0

0

0

Overige apparaatslasten

0

0

0

0

Programmalasten

-77.875

-74.609

-75.383

-774

Financieringslasten

62.434

61.570

60.191

-1.380

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

192

1.336

163

-1.173

Kapitaallasten

-141.298

-137.812

-136.490

1.322

Overige programmalasten

798

296

753

457

Sociale uitkeringen

0

0

0

0

Onttrekking aan reserves

25.000

0

0

0

Onttrekking Bestemmingsreserve -Financieringsreserve

25.000

0

0

0

Toevoeging aan reserves

78.190

46.190

46.190

0

Toevoeging Bestemmingsreserves -Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

30.132

32.012

32.012

0

Toevoeging Bestemmingsreserves -Financieringsreserve

23.058

14.178

14.178

0

Toevoeging Bestemmingsreserves -Kredietrisicoreserve

25.000

0

0

0

Resultaat

4.679

8.722

9.506

784