Financieel resultaat

Resultaat na reservering

Realisatie
2014

Bijgestelde
begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil
Realisatie 2015
vs
Bijgestelde
begroting
2015

 Deelnemingen

Dividenden

115.436

109.839

109.657

-182

Financieringsbaten

-4

45.000

50.863

5.863

Opbrengsten derden

134

0

0

0

Programmalasten

17.960

16.058

18.426

2.368

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

789

693

511

-183

Kapitaallasten

15.584

14.865

17.287

2.422

Overige programmalasten

1.586

0

128

128

Subsidies en inkomensoverdrachten

0

500

500

0

Onttrekking aan reserves

1.521

1.521

1.521

0

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve RECP

1.521

1.521

1.521

0

Resultaat

99.128

140.302

143.616

3.314