Financieel resultaat

Resultaat na reservering

Realisatie
2014

Bijgestelde
begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil
Realisatie 2015
vs
Bijgestelde
begroting
2015

 Belastingen

Belastingen

215.698

228.516

237.465

8.949

Bijdragen rijk en mede-overheden

82

0

85

85

Opbrengsten derden

30.100

30.276

33.120

2.844

Overige baten

24.366

9.969

12.483

2.515

Apparaatslasten

14.781

14.762

15.071

309

Inhuur

1.178

1.073

1.039

-34

Overige apparaatslasten

695

703

840

137

Personeel

12.908

12.986

13.193

206

Interne Lasten

3.627

3.140

2.991

-149

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

7.903

7.505

7.505

0

Overige doorbelastingen

-4.276

-4.365

-4.514

-149

Programmalasten

5.503

3.741

17.283

13.542

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

927

578

530

-48

Kapitaallasten

1.430

1.381

1.385

4

Overige programmalasten

3.146

1.782

15.369

13.586

Subsidies en inkomensoverdrachten

0

0

0

0

Resultaat

246.336

247.117

247.808

691