Financieel resultaat

Resultaat na reservering

Realisatie
2014

Bijgestelde
begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil
Realisatie 2015
vs
Bijgestelde
begroting
2015

 Projectmanagement en engineering

Bijdragen rijk en mede-overheden

171

0

40

40

Opbrengsten derden

10.844

11.964

11.941

-23

Overige baten

-321

0

-2.061

-2.061

Apparaatslasten

55.697

57.513

56.988

-525

Inhuur

3.946

7.002

7.825

823

Overige apparaatslasten

2.044

2.097

2.083

-14

Personeel

49.706

48.413

47.080

-1.334

Interne Lasten

-38.292

-45.228

-47.624

-2.396

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

25.749

24.101

24.101

0

Overige doorbelastingen

-64.042

-69.329

-71.724

-2.396

Programmalasten

3.949

1.940

1.820

-120

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

2.363

1.093

1.453

360

Kapitaallasten

84

45

45

0

Overige programmalasten

1.479

802

301

-500

Subsidies en inkomensoverdrachten

24

0

20

20

Resultaat

-10.660

-2.261

-1.265

996