Financieel resultaat

Resultaat na reservering

Realisatie
2014

Bijgestelde
begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil
Realisatie 2015
vs
Bijgestelde
begroting
2015

 Maatschappelijk vastgoed

Bijdragen rijk en mede-overheden

1

0

52

52

Opbrengsten derden

34.823

43.818

41.905

-1.913

Overige baten

727

0

-46

-46

Apparaatslasten

5.025

7.194

7.350

156

Inhuur

-13

62

190

129

Overige apparaatslasten

139

263

238

-26

Personeel

4.898

6.869

6.922

53

Interne Lasten

-85.057

-90.548

-82.993

7.555

Beleidspecifiek vastgoed

-95.368

-97.576

-92.885

4.691

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

2.468

1.843

1.843

0

Overige doorbelastingen

7.843

5.186

8.049

2.864

Programmalasten

132.507

141.475

135.769

-5.706

Financieringslasten

50

0

0

0

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

49.883

56.824

47.861

-8.963

Kapitaallasten

75.098

77.468

80.434

2.965

Overige programmalasten

7.476

7.182

7.475

292

Onttrekking aan reserves

7.685

10.530

4.075

-6.455

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Inrichting Buitenruimte gebieden

0

140

41

-99

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Investeringen Rozenburg

0

11

11

0

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

-442

911

756

-156

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve ISV-3

0

1.535

-59

-1.594

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Leegstandsrisico

0

750

750

0

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Parkeerfonds (Nieuwe Stijl)

2.268

1.528

1.683

155

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Sport gebieden

0

580

571

-9

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Stelselwijziging Afschrijving Vastgoed

5.381

4.335

157

-4.178

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds

479

250

96

-154

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Vastgoed gebieden

0

490

71

-419

Toevoeging aan reserves

2.000

0

0

0

Toevoeging Bestemmingsreserves -Bestemmingsreserve Leegstandsrisico

2.000

0

0

0

Vrijval reserves

0

372

372

0

Vrijval bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Leegstandsrisico

0

100

100

0

Vrijval bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Vastgoed gebieden

0

272

272

0

Resultaat

-11.240

-3.402

-13.768

-10.366