Financieel resultaat

Resultaat na reservering

Realisatie
2014

Bijgestelde
begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil
Realisatie 2015
vs
Bijgestelde
begroting
2015

 Commercieel vastgoed

Bijdragen rijk en mede-overheden

-1.754

0

0

0

Financieringsbaten

0

0

4

4

Opbrengsten derden

44.051

41.696

46.786

5.090

Overige baten

1

17

1

-16

Apparaatslasten

4.003

0

0

0

Inhuur

66

0

0

0

Overige apparaatslasten

128

0

0

0

Personeel

3.810

0

0

0

Interne Lasten

4.955

7.194

5.038

-2.156

Beleidspecifiek vastgoed

-354

-112

-118

-5

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

1.636

1.388

1.388

0

Overige doorbelastingen

3.674

5.918

3.768

-2.151

Programmalasten

28.760

30.292

38.885

8.593

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

15.886

14.345

13.899

-446

Kapitaallasten

12.223

13.576

24.498

10.922

Overige programmalasten

650

2.371

488

-1.883

Onttrekking aan reserves

0

937

2.801

1.865

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Infrastructuur

0

590

590

0

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

0

172

2.211

2.040

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve ISV-3

0

175

0

-175

Toevoeging aan reserves

0

600

600

0

Toevoeging Bestemmingsreserves -Bestemmingsreserve Infrastructuur

0

600

600

0

Resultaat

4.580

4.564

5.070

506