Financieel resultaat

Resultaat na reservering

Realisatie
2014

Bijgestelde
begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil
Realisatie 2015
vs
Bijgestelde
begroting
2015

 Erfpacht

Opbrengsten derden

58.859

43.591

44.525

934

Overige baten

5.524

3.624

4.173

549

Interne Lasten

772

857

990

133

Overige doorbelastingen

772

857

990

133

Programmalasten

50.699

17.653

20.395

2.742

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

253

8

26

18

Kapitaallasten

44.363

14.293

18.775

4.482

Overige programmalasten

6.083

3.353

1.594

-1.759

Resultaat

12.912

28.705

27.313

-1.392