Financieel resultaat

Resultaat na reservering

Realisatie
2014

Bijgestelde
begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil
Realisatie 2015
vs
Bijgestelde
begroting
2015

 Grondzaken

Bijdragen rijk en mede-overheden

15.084

37.758

-26.938

-64.696

Financieringsbaten

374

0

92

92

Opbrengsten derden

31.574

37.303

9.976

-27.326

Overige baten

-12.195

-71.318

33.955

105.274

Apparaatslasten

9.116

5.878

5.258

-620

Inhuur

981

980

848

-132

Overige apparaatslasten

312

476

214

-261

Personeel

7.822

4.422

4.195

-227

Interne Lasten

14.760

15.031

8.208

-6.823

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

3.881

3.335

3.335

0

Overige doorbelastingen

10.880

11.695

4.872

-6.823

Programmalasten

43.260

66.706

-10.004

-76.709

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

27.947

51.347

-17.281

-68.629

Kapitaallasten

-4.748

-7.082

-5.887

1.195

Overige programmalasten

19.978

22.440

13.102

-9.338

Subsidies en inkomensoverdrachten

82

0

63

63

Onttrekking aan reserves

71.623

83.685

38.744

-44.941

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Economie gebieden

0

10

0

-10

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Infrastructuur

59.981

6.000

4.057

-1.943

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Inrichting Buitenruimte gebieden

29

372

0

-372

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Investeringen Rozenburg

1.056

2.150

1.696

-454

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

10.032

54.793

17.757

-37.036

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve ISV-3

-44

18.560

13.879

-4.681

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie gebieden

0

365

355

-10

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid

0

1.435

1.000

-435

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds

530

0

0

0

SR Onttrekking bestemmingsreserve -nvt

39

0

0

0

Vrijval reserves

0

9.600

9.600

0

Vrijval bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Infrastructuur

0

9.600

9.600

0

Resultaat

39.323

9.413

61.968

52.555