Financieel resultaat

Resultaat na reservering

Realisatie
2014

Bijgestelde
begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil
Realisatie 2015
vs
Bijgestelde
begroting
2015

 Gebiedsontwikkeling

Bijdragen rijk en mede-overheden

0

684

7.459

6.776

Financieringsbaten

0

0

0

0

Opbrengsten derden

0

1.393

1.528

134

Overige baten

0

0

3.193

3.193

Apparaatslasten

0

6.962

6.199

-763

Inhuur

0

125

46

-80

Overige apparaatslasten

0

467

181

-286

Personeel

0

6.369

5.972

-397

Interne Lasten

884

16.140

20.498

4.358

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

0

888

888

0

Overige doorbelastingen

884

15.253

19.610

4.358

Programmalasten

92

40.108

28.532

-11.576

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

0

8.678

5.014

-3.664

Overige programmalasten

92

18.681

19.954

1.273

Subsidies en inkomensoverdrachten

0

12.748

3.563

-9.185

Onttrekking aan reserves

0

39.736

26.491

-13.245

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Buitenruimte gebieden

0

100

19

-81

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Duurzaamheid gebieden

0

28

0

-28

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Economie gebieden

0

65

18

-47

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Inrichting Buitenruimte gebieden

0

347

217

-130

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

0

18.512

15.036

-3.477

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve ISV-3

0

9.817

7.181

-2.637

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid

0

10.633

3.802

-6.831

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Sport gebieden

0

33

11

-22

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Stadsinitiatief Luchtsingel

0

200

200

0

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Wijkveiligheid gebieden

0

0

7

7

Toevoeging aan reserves

0

1.071

1.071

0

Toevoeging Bestemmingsreserves -Bestemmingsreserve ISV-3

0

1.071

1.071

0

Vrijval reserves

0

7.763

7.763

0

Vrijval bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Inrichting Buitenruimte gebieden

0

213

213

0

Vrijval bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve ISV-3

0

6.094

6.094

0

Vrijval bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid

0

1.456

1.456

0

Resultaat

-976

-14.705

-9.866

4.839