Financieel resultaat

Resultaat na reservering

Realisatie
2014

Bijgestelde
begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil
Realisatie 2015
vs
Bijgestelde
begroting
2015

 Milieu

Bijdragen rijk en mede-overheden

3.049

34.210

9.458

-24.752

Opbrengsten derden

0

0

177

177

Overige baten

42

0

-131

-131

Apparaatslasten

171

0

0

0

Overige apparaatslasten

1

0

0

0

Personeel

170

0

0

0

Interne Lasten

3.040

3.037

3.351

314

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

0

0

0

0

Overige doorbelastingen

3.041

3.037

3.351

314

Programmalasten

29.843

56.558

29.405

-27.153

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

45

10

236

226

Overige programmalasten

27.507

49.448

20.480

-28.968

Subsidies en inkomensoverdrachten

2.291

7.100

8.689

1.589

Onttrekking aan reserves

9.394

5.000

4.444

-556

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Duurzaamheid gebieden

0

0

14

14

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve ISV-3

8.600

4.000

2.676

-1.324

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds

794

1.000

1.754

754

Vrijval reserves

0

14

0

-14

Vrijval bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Duurzaamheid gebieden

0

14

0

-14

Resultaat

-20.571

-20.371

-18.809

1.563