Financieel resultaat

Resultaat na reservering

Realisatie
2014

Bijgestelde
begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil
Realisatie 2015
vs
Bijgestelde
begroting
2015

 Ruimte en wonen

Bijdragen rijk en mede-overheden

-3.300

2.222

3.205

983

Financieringsbaten

242

183

0

-183

Opbrengsten derden

1.292

156

346

190

Overige baten

58

0

365

366

Apparaatslasten

13.725

12.243

10.448

-1.795

Inhuur

37

579

338

-241

Overige apparaatslasten

445

2.043

361

-1.682

Personeel

13.242

9.621

9.749

128

Interne Lasten

13.553

-3.897

-2.002

1.895

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

6.361

4.247

4.247

0

Overige doorbelastingen

7.192

-8.144

-6.249

1.895

Programmalasten

38.818

17.873

12.822

-5.051

Financieringslasten

3.998

0

0

0

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

1.875

5.443

1.485

-3.959

Kapitaallasten

251

0

0

0

Overige programmalasten

19.694

6.861

4.078

-2.782

Subsidies en inkomensoverdrachten

13.001

5.569

7.259

1.690

Onttrekking aan reserves

26.114

3.425

112

-3.313

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Inrichting Buitenruimte gebieden

690

0

0

0

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

12.220

898

112

-786

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve ISV-3

8.769

0

0

0

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid

889

0

0

0

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Stadsinitiatief Luchtsingel

1.002

0

0

0

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds

2.527

2.527

0

-2.527

Onttrekking Bestemmingsreserve -Intensivering Buitenruimte (449)

8

0

0

0

Onttrekking Bestemmingsreserve -Korte klappen

8

0

0

0

Toevoeging aan reserves

17.443

0

0

0

Toevoeging Bestemmingsreserves -Bestemmingsreserve ISV-3

17.443

0

0

0

Resultaat

-59.135

-20.233

-17.240

2.993