Financieel resultaat

Resultaat na reservering

Realisatie
2014

Bijgestelde
begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil
Realisatie 2015
vs
Bijgestelde
begroting
2015

 Duurzaam

Bijdragen rijk en mede-overheden

0

172

-211

-383

Financieringsbaten

0

0

1

1

Opbrengsten derden

0

80

317

237

Overige baten

0

0

-172

-172

Interne Lasten

0

3.067

2.796

-272

Overige doorbelastingen

0

3.067

2.796

-272

Programmalasten

0

6.174

5.603

-570

Financieringslasten

0

0

0

0

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

0

0

-615

-615

Kapitaallasten

0

580

581

0

Overige programmalasten

0

4.393

4.181

-213

Subsidies en inkomensoverdrachten

0

1.200

1.457

257

Onttrekking aan reserves

0

2.580

2.016

-564

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Duurzaam

0

2.500

2.030

-470

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Duurzaamheid gebieden

0

0

-14

-14

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve RCP Groene Daken

0

80

0

-80

Vrijval reserves

0

327

341

14

Vrijval bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Duurzaam

0

327

327

0

Vrijval bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Duurzaamheid gebieden

0

0

14

14

Resultaat

0

-6.082

-6.108

-26