Financieel resultaat

Resultaat na reservering

Realisatie
2014

Bijgestelde
begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil
Realisatie 2015
vs
Bijgestelde
begroting
2015

 Vergunningen en toezicht

Bijdragen rijk en mede-overheden

90

245

64

-182

Financieringsbaten

0

0

214

214

Opbrengsten derden

24.350

15.621

18.241

2.620

Overige baten

1.714

0

-361

-361

Apparaatslasten

15.357

16.359

15.076

-1.283

Inhuur

128

507

649

142

Overige apparaatslasten

578

1.434

683

-752

Personeel

14.651

14.417

13.744

-673

Interne Lasten

6.035

7.463

7.944

481

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

8.689

7.389

7.389

0

Overige doorbelastingen

-2.654

74

555

481

Programmalasten

4.628

11.215

10.320

-896

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

156

298

289

-10

Kapitaallasten

765

1.037

1.039

1

Overige programmalasten

1.363

9.257

3.511

-5.746

Sociale uitkeringen

118

0

-118

-118

Subsidies en inkomensoverdrachten

2.226

622

5.599

4.977

Onttrekking aan reserves

620

9.982

8.252

-1.730

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Impuls WWI

128

0

0

0

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

0

2.824

2.582

-242

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve ISV-3

492

7.158

5.670

-1.488

Vrijval reserves

0

3.000

3.000

0

Vrijval bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Vereveningsfonds bouwleges

0

3.000

3.000

0

Resultaat

754

-6.189

-3.930

2.259