Financieel resultaat

Resultaat na reservering

Realisatie
2014

Bijgestelde
begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil
Realisatie 2015
vs
Bijgestelde
begroting
2015

 Water en Groen

Bijdragen rijk en mede-overheden

343

1.838

2.858

1.020

Opbrengsten derden

9.179

11.225

10.845

-380

Overige baten

17.340

1.600

2.751

1.151

Apparaatslasten

3.400

26.230

24.707

-1.523

Inhuur

335

507

57

-449

Overige apparaatslasten

96

2.050

1.340

-710

Personeel

2.970

23.673

23.310

-364

Interne Lasten

21.383

1.366

2.265

899

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

670

9.638

9.638

0

Overige doorbelastingen

20.712

-8.272

-7.373

899

Programmalasten

59.174

37.064

41.860

4.796

Financieringslasten

0

0

0

0

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

8.626

1.296

-840

-2.136

Kapitaallasten

2.270

2.167

2.527

360

Overige programmalasten

49.027

33.510

40.173

6.662

Subsidies en inkomensoverdrachten

-749

91

0

-91

Onttrekking aan reserves

3.302

3.949

3.946

-3

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Bommenregeling

3.297

0

0

0

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Buitenruimte gebieden

5

3.040

2.671

-369

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Investeringen Rozenburg

0

909

837

-73

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve ISV-3

0

0

439

439

Resultaat

-53.792

-46.048

-48.432

-2.383