Financieel resultaat

Resultaat na reservering

Realisatie
2014

Bijgestelde
begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil
Realisatie 2015
vs
Bijgestelde
begroting
2015

 Wegen en Openbare Verlichting

Bijdragen rijk en mede-overheden

7.672

6.658

6.882

224

Financieringsbaten

20

0

108

108

Opbrengsten derden

7.388

8.041

8.086

45

Overige baten

6.901

0

-1.133

-1.133

Apparaatslasten

46.271

25.298

24.682

-616

Inhuur

327

159

384

225

Overige apparaatslasten

2.013

1.450

1.148

-302

Personeel

43.930

23.689

23.150

-539

Interne Lasten

9.128

24.960

30.002

5.041

Beleidspecifiek vastgoed

80

0

0

0

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

21.733

16.754

16.754

0

Overige doorbelastingen

-12.685

8.207

13.248

5.041

Programmalasten

78.911

74.349

74.613

264

Financieringslasten

0

0

3

3

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

13.559

2.048

4.539

2.491

Kapitaallasten

12.992

12.791

13.427

637

Overige programmalasten

52.555

59.512

55.994

-3.519

Salarislasten WSW en WIW

0

-2

0

2

Sociale uitkeringen

8

0

0

0

Subsidies en inkomensoverdrachten

-203

0

650

650

Onttrekking aan reserves

23.747

17.066

17.000

-66

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Buitenruimte gebieden

16.811

10.744

10.445

-299

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

4.007

3.775

3.682

-93

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve ISV-3

2.480

1.315

1.640

325

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Vastgoed gebieden

8

0

0

0

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Voorbereidingskst Maastunnel

441

1.232

1.232

0

Vrijval reserves

0

1.800

1.800

0

Vrijval bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Buitenruimte gebieden

0

1.800

1.800

0

Resultaat

-88.580

-91.043

-96.554

-5.511