Financieel resultaat

Resultaat na reservering

Realisatie
2014

Bijgestelde
begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil
Realisatie 2015
vs
Bijgestelde
begroting
2015

 Riolen en gemalen

Belastingen

59.791

62.775

61.732

-1.043

Bijdragen rijk en mede-overheden

57

0

0

0

Opbrengsten derden

1.137

747

620

-127

Overige baten

1.459

13.038

14.823

1.785

Apparaatslasten

3.198

3.256

3.254

-2

Inhuur

22

12

22

10

Overige apparaatslasten

126

161

157

-5

Personeel

3.050

3.083

3.076

-7

Interne Lasten

9.554

9.923

10.680

757

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

1.621

1.649

1.649

0

Overige doorbelastingen

7.933

8.273

9.031

757

Programmalasten

36.186

50.977

51.101

124

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

-2.716

30

266

236

Kapitaallasten

5.015

5.609

5.625

16

Overige programmalasten

33.886

45.338

45.210

-128

Salarislasten WSW en WIW

0

0

0

0

Resultaat

13.507

12.404

12.140

-264