Financieel resultaat

Resultaat na reservering

Realisatie
2014

Bijgestelde
begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil
Realisatie 2015
vs
Bijgestelde
begroting
2015

 Reiniging

Bijdragen rijk en mede-overheden

55

0

793

793

Opbrengsten derden

5.821

1.981

4.894

2.912

Overige baten

322

0

-2

-2

Apparaatslasten

45.051

37.035

37.705

669

Inhuur

175

780

580

-200

Overige apparaatslasten

1.985

1.909

1.483

-426

Personeel

42.891

34.346

35.641

1.295

Interne Lasten

21.497

20.601

21.179

579

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

18.730

15.307

15.199

-108

Overige doorbelastingen

2.767

5.294

5.981

687

Programmalasten

9.631

11.969

11.866

-103

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

8.813

9.941

7.086

-2.856

Kapitaallasten

580

578

579

1

Overige programmalasten

608

1.504

3.897

2.393

Salarislasten WSW en WIW

0

-54

0

54

Subsidies en inkomensoverdrachten

-370

0

305

305

Onttrekking aan reserves

75

0

0

0

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Krimp (motie 31)

75

0

0

0

Resultaat

-69.906

-67.624

-65.066

2.558