Financieel resultaat

Resultaat na reservering

Realisatie
2014

Bijgestelde
begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil
Realisatie 2015
vs
Bijgestelde
begroting
2015

 Afvalinzameling

Belastingen

-682

0

0

0

Bijdragen rijk en mede-overheden

20

0

122

122

Opbrengsten derden

166.405

153.518

149.859

-3.658

Overige baten

1.495

-1.600

-3.183

-1.583

Apparaatslasten

29.020

31.961

31.063

-898

Inhuur

3.382

3.321

3.549

229

Overige apparaatslasten

1.097

1.665

1.225

-440

Personeel

24.541

26.975

26.288

-687

Interne Lasten

2.984

-2.403

-2.665

-262

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

13.752

12.511

12.511

0

Overige doorbelastingen

-10.768

-14.914

-15.176

-262

Programmalasten

88.911

90.426

83.816

-6.610

Financieringslasten

48

28

20

-8

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

43.552

45.915

40.714

-5.201

Kapitaallasten

33.742

32.343

32.507

164

Overige programmalasten

11.555

12.174

10.571

-1.603

Salarislasten WSW en WIW

0

-35

0

35

Subsidies en inkomensoverdrachten

14

0

3

3

Onttrekking aan reserves

137

0

0

0

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Krimp (motie 31)

137

0

0

0

Resultaat

46.459

31.933

34.585

2.652