Financieel resultaat

Resultaat na reservering

Realisatie
2014

Bijgestelde
begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil
Realisatie 2015
vs
Bijgestelde
begroting
2015

 Armoedebestrijding

Bijdragen rijk en mede-overheden

163

108

134

26

Financieringsbaten

554

550

310

-240

Opbrengsten derden

94

693

391

-302

Overige baten

2

0

1

1

Apparaatslasten

11.143

11.164

11.381

217

Inhuur

820

297

1.041

745

Overige apparaatslasten

468

464

518

54

Personeel

9.855

10.403

9.821

-582

Interne Lasten

2.653

7.090

6.926

-164

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

6.916

6.583

6.583

0

Overige doorbelastingen

-4.264

507

343

-164

Programmalasten

46.879

39.717

39.715

-2

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

5.296

4.550

5.049

499

Kapitaallasten

28

16

195

179

Overige programmalasten

199

372

581

209

Sociale uitkeringen

38.212

31.944

31.556

-388

Subsidies en inkomensoverdrachten

3.144

2.835

2.334

-501

Resultaat

-59.862

-56.620

-57.186

-566