Financieel resultaat

Resultaat na reservering

Realisatie
2014

Bijgestelde
begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil
Realisatie 2015
vs
Bijgestelde
begroting
2015

 Maatschappelijke Participatie en Activering

Bijdragen rijk en mede-overheden

283

5.959

6.173

214

Opbrengsten derden

2.302

2.374

3.395

1.021

Overige baten

0

0

0

0

Apparaatslasten

5.096

10.245

10.210

-36

Inhuur

155

2.569

1.632

-938

Overige apparaatslasten

125

349

373

23

Personeel

4.817

7.327

8.205

879

Interne Lasten

-90

879

832

-47

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

1.808

3.074

3.074

0

Overige doorbelastingen

-1.898

-2.196

-2.242

-47

Programmalasten

20.113

22.033

20.789

-1.243

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

4.328

9.269

10.266

997

Overige programmalasten

422

179

105

-74

Sociale uitkeringen

-15

0

-10

-10

Subsidies en inkomensoverdrachten

15.378

12.585

10.428

-2.157

Onttrekking aan reserves

872

2.605

920

-1.685

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie gebieden

80

170

35

-135

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Onderwijs gebieden

145

0

0

0

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Participatie Jeugd gebieden

193

0

0

0

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Stadsinitiatief

0

1.453

0

-1.453

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds

391

981

885

-96

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Vastgoed gebieden

13

0

0

0

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Werkgroep Zuid-Europeanen

50

0

0

0

Vrijval reserves

0

246

246

0

Vrijval bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie gebieden

0

246

246

0

Resultaat

-21.662

-21.973

-21.096

876