Financieel resultaat

Resultaat na reservering

Realisatie
2014

Bijgestelde
begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil
Realisatie 2015
vs
Bijgestelde
begroting
2015

 Maatschappelijke Begeleiding en Advies

Bijdragen rijk en mede-overheden

175

61

1.788

1.727

Opbrengsten derden

141

1.613

81

-1.533

Overige baten

5

0

0

0

Apparaatslasten

21.220

30.337

29.661

-676

Inhuur

666

995

3.960

2.965

Overige apparaatslasten

644

1.120

777

-343

Personeel

19.910

28.222

24.924

-3.297

Interne Lasten

7.348

10.566

10.913

347

Beleidspecifiek vastgoed

0

412

0

-412

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

11.553

9.693

9.693

0

Overige doorbelastingen

-4.206

461

1.220

759

Programmalasten

53.452

61.717

56.604

-5.113

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

20.255

21.447

24.072

2.625

Overige programmalasten

107

1.880

1.416

-465

Subsidies en inkomensoverdrachten

33.090

38.389

31.116

-7.273

Onttrekking aan reserves

340

7.993

6.337

-1.656

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Decentralisatie AWBZ

0

6.950

6.262

-688

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

0

50

50

0

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie gebieden

130

852

25

-827

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds

0

141

0

-141

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Vastgoed gebieden

210

0

0

0

Vrijval reserves

0

55

55

0

Vrijval bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve transitiekst decentralisatie AWBZ

0

55

55

0

Resultaat

-81.359

-92.898

-88.918

3.980