Financieel resultaat

Resultaat na reservering

Realisatie
2014

Bijgestelde
begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil
Realisatie 2015
vs
Bijgestelde
begroting
2015

 Inkomen

Bijdragen rijk en mede-overheden

559.434

532.720

546.187

13.467

Opbrengsten derden

261

70

77

7

Overige baten

0

900

903

3

Apparaatslasten

46.465

52.935

48.255

-4.680

Inhuur

8.359

11.855

11.039

-816

Overige apparaatslasten

1.527

3.464

1.342

-2.123

Personeel

36.578

37.616

35.875

-1.742

Interne Lasten

25.209

28.130

27.876

-254

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

24.452

26.960

26.960

0

Overige doorbelastingen

757

1.170

916

-254

Programmalasten

583.960

567.268

556.542

-10.726

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

9.058

12.896

11.978

-918

Kapitaallasten

162

108

108

0

Overige programmalasten

967

1.099

926

-173

Sociale uitkeringen

573.773

552.701

543.395

-9.306

Subsidies en inkomensoverdrachten

0

464

135

-329

Onttrekking aan reserves

45.092

20.812

0

-20.812

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Krimp (motie 31)

364

0

0

0

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve WWB meerjarig

0

20.812

0

-20.812

Onttrekking Bestemmingsreserve -Risicoreserve WWB

44.728

0

0

0

Resultaat

-50.847

-93.831

-85.505

8.325