Financieel resultaat

Resultaat na reservering

Realisatie
2014

Bijgestelde
begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil
Realisatie 2015
vs
Bijgestelde
begroting
2015

 Werk

Bijdragen rijk en mede-overheden

158.011

5.315

12.506

7.191

Dividenden

0

4.500

4.500

0

Opbrengsten derden

15.006

15.254

12.297

-2.956

Overige baten

622

0

-250

-250

Apparaatslasten

42.526

45.926

43.372

-2.554

Inhuur

5.293

7.454

6.181

-1.273

Overige apparaatslasten

1.554

2.735

1.671

-1.064

Personeel

35.679

35.737

35.519

-218

Interne Lasten

33.762

20.860

20.516

-344

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

26.610

26.510

26.618

108

Overige doorbelastingen

7.153

-5.650

-6.102

-452

Programmalasten

116.154

99.042

100.507

1.465

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

29.366

20.466

17.844

-2.623

Kapitaallasten

105

107

104

-4

Overige programmalasten

10.000

8.312

10.080

1.768

Salarislasten WSW en WIW

67.646

66.466

65.219

-1.247

Sociale uitkeringen

346

743

468

-275

Subsidies en inkomensoverdrachten

8.691

2.947

6.792

3.845

Onttrekking aan reserves

1.708

20.773

19.386

-1.387

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Fit 4 Work

20

137

129

-8

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Krimp (motie 31)

72

0

0

0

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Spaarsaldo Participatebudget

0

19.315

18.335

-980

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds

1.616

1.320

922

-399

Vrijval reserves

0

100

100

0

Vrijval bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Fit 4 Work

0

100

100

0

Resultaat

-17.095

-119.886

-115.855

4.031