Financieel resultaat

Resultaat na reservering

Realisatie
2014

Bijgestelde
begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil
Realisatie 2015
vs
Bijgestelde
begroting
2015

 Zorg volwassenen

Bijdragen rijk en mede-overheden

13.021

21.653

15.695

-5.958

Opbrengsten derden

2.799

2.441

3.329

889

Overige baten

4

19

104

85

Apparaatslasten

35.666

26.022

30.306

4.284

Inhuur

3.092

3.503

6.194

2.691

Overige apparaatslasten

710

1.630

866

-764

Personeel

31.864

20.889

23.246

2.356

Interne Lasten

14.537

20.833

21.333

500

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

17.070

21.353

21.353

0

Overige doorbelastingen

-2.534

-520

-20

500

Programmalasten

129.195

318.532

284.538

-33.994

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

7.009

9.930

11.896

1.966

Kapitaallasten

78

0

0

0

Overige programmalasten

2.004

2.060

4.923

2.863

Sociale uitkeringen

63.486

247.884

209.073

-38.812

Subsidies en inkomensoverdrachten

56.618

58.658

58.647

-11

Onttrekking aan reserves

129

9.281

7.297

-1.984

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Bijzondere Bijstand

0

1.000

0

-1.000

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Decentralisatie AWBZ

0

6.169

5.769

-400

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Fysieke Woonvoorziening Maatschappelijke Opvang

0

808

460

-348

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Krimp (motie 31)

69

0

0

0

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds

60

259

23

-236

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve transitiekst decentralisatie AWBZ

0

1.045

1.045

0

Vrijval reserves

0

807

1.154

347

Vrijval bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Decentralisatie AWBZ

0

750

750

0

Vrijval bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Fysieke Woonvoorziening Maatschappelijke Opvang

0

43

390

347

Vrijval bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Zorg Jeugd gebieden

0

14

14

0

Resultaat

-163.445

-331.187

-308.598

22.589