Financieel resultaat

Resultaat na reservering

Realisatie
2014

Bijgestelde
begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil
Realisatie 2015
vs
Bijgestelde
begroting
2015

 Zorg jeugd

Bijdragen rijk en mede-overheden

1.959

770

2.515

1.745

Opbrengsten derden

142

76

311

235

Apparaatslasten

5.045

11.834

12.026

192

Inhuur

-131

751

1.090

339

Overige apparaatslasten

194

696

402

-294

Personeel

4.981

10.388

10.535

147

Interne Lasten

3.997

6.056

5.512

-544

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

2.634

4.606

4.606

0

Overige doorbelastingen

1.362

1.450

906

-544

Programmalasten

36.265

213.766

207.281

-6.484

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

2.434

12.705

9.498

-3.207

Kapitaallasten

496

479

480

1

Overige programmalasten

126

1.820

586

-1.234

Sociale uitkeringen

0

15.710

13.912

-1.798

Subsidies en inkomensoverdrachten

33.209

183.053

182.805

-247

Onttrekking aan reserves

294

4.802

4.226

-576

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Decentralisatie AWBZ

0

2.500

2.161

-339

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Decentralisatie Jeugdzorg

200

1.400

1.400

0

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie gebieden

0

800

633

-167

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Participatie Jeugd gebieden

0

33

33

0

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Sport gebieden

0

69

0

-69

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Zorg Jeugd gebieden

94

0

0

0

Vrijval reserves

0

13

13

0

Vrijval bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Participatie Jeugd gebieden

0

13

13

0

Resultaat

-42.912

-225.995

-217.754

8.242