Financieel resultaat

Resultaat na reservering

Realisatie
2014

Bijgestelde
begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil
Realisatie 2015
vs
Bijgestelde
begroting
2015

 Openbare gezondheidszorg

Bijdragen rijk en mede-overheden

8.787

8.475

8.361

-114

Opbrengsten derden

3.771

3.968

3.676

-292

Overige baten

66

0

27

27

Apparaatslasten

13.887

13.417

13.232

-184

Inhuur

665

190

896

706

Overige apparaatslasten

706

893

639

-254

Personeel

12.516

12.334

11.697

-637

Interne Lasten

7.885

6.611

6.637

26

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

7.685

6.927

6.927

0

Overige doorbelastingen

199

-316

-291

26

Programmalasten

6.703

6.752

5.637

-1.115

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

3.619

4.224

3.496

-728

Kapitaallasten

1

24

24

0

Overige programmalasten

59

371

117

-254

Subsidies en inkomensoverdrachten

3.025

2.133

1.999

-134

Onttrekking aan reserves

0

85

85

0

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie gebieden

0

85

85

0

Resultaat

-15.851

-14.251

-13.356

895