Financieel resultaat

Resultaat na reservering

Realisatie
2014

Bijgestelde
begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil
Realisatie 2015
vs
Bijgestelde
begroting
2015

 Sport en Recreatie

Bijdragen rijk en mede-overheden

119

0

80

80

Opbrengsten derden

10.563

12.977

10.323

-2.654

Overige baten

1.134

0

1.246

1.246

Apparaatslasten

30.588

33.409

30.819

-2.590

Inhuur

882

624

1.264

640

Overige apparaatslasten

1.399

1.550

1.194

-356

Personeel

28.307

31.235

28.360

-2.875

Interne Lasten

23.789

19.145

19.893

748

Beleidspecifiek vastgoed

20.543

21.354

21.415

60

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

8.395

8.267

8.267

0

Overige doorbelastingen

-5.148

-10.476

-9.789

687

Programmalasten

39.898

44.793

40.722

-4.071

Financieringslasten

0

0

-44

-44

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

9.141

7.698

7.097

-601

Kapitaallasten

2.030

1.890

1.989

99

Overige programmalasten

9.521

15.601

15.114

-488

Sociale uitkeringen

9

0

13

13

Subsidies en inkomensoverdrachten

19.197

19.604

16.553

-3.050

Onttrekking aan reserves

5.455

2.309

401

-1.907

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

1.567

1.074

253

-821

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Participatie Jeugd gebieden

0

96

96

0

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Sport gebieden

745

1.139

52

-1.087

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Stelselwijziging Afschrijving Vastgoed

3.000

0

0

0

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Vastgoed gebieden

142

0

0

0

Toevoeging aan reserves

400

96

96

0

Toevoeging Bestemmingsreserves -Bestemmingsreserve Sport gebieden

400

96

96

0

Vrijval reserves

0

284

284

0

Vrijval bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Sport gebieden

0

284

284

0

Resultaat

-77.405

-81.873

-79.196

2.678