Financieel resultaat

Resultaat na reservering

Realisatie
2014

Bijgestelde
begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil
Realisatie 2015
vs
Bijgestelde
begroting
2015

 Cultuur

Bijdragen rijk en mede-overheden

3

0

5

5

Opbrengsten derden

1.961

734

810

76

Overige baten

50

0

516

516

Apparaatslasten

1.966

2.443

2.196

-248

Inhuur

34

149

35

-114

Overige apparaatslasten

77

82

47

-35

Personeel

1.855

2.212

2.114

-98

Interne Lasten

1.595

1.423

1.781

358

Beleidspecifiek vastgoed

588

553

0

-553

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

904

868

868

0

Overige doorbelastingen

103

1

913

912

Programmalasten

130.462

119.499

117.254

-2.245

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

3.508

910

384

-526

Kapitaallasten

2.864

0

0

0

Overige programmalasten

676

-1.144

91

1.235

Subsidies en inkomensoverdrachten

123.413

119.732

116.779

-2.954

Onttrekking aan reserves

1.441

2.544

1.848

-696

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Evenementenfonds

0

800

800

0

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

933

1.400

1.048

-352

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve ISV-3

305

46

0

-46

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Kunst en Cultuur gebieden

202

0

0

0

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Vastgoed gebieden

1

0

0

0

Onttrekking Bestemmingsreserve -Cultuurparticipatie

0

298

0

-298

Toevoeging aan reserves

627

550

550

0

Toevoeging Bestemmingsreserves -Bestemmingsreserve Evenementenfonds

627

550

550

0

Vrijval reserves

0

219

516

297

Vrijval bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Kunst en Cultuur gebieden

0

188

187

-1

Vrijval bestemmingsreserve -Combinatiefuncties

0

31

31

0

Vrijval bestemmingsreserve -Cultuurparticipatie

0

0

298

298

Resultaat

-131.194

-120.417

-118.085

2.333