Financieel resultaat

Resultaat na reservering

Realisatie
2014

Bijgestelde
begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil
Realisatie 2015
vs
Bijgestelde
begroting
2015

 Onderwijsbeleid

Bijdragen rijk en mede-overheden

60.777

64.402

62.588

-1.814

Opbrengsten derden

967

23

-22

-46

Apparaatslasten

15.643

13.469

14.474

1.005

Inhuur

311

169

265

96

Overige apparaatslasten

583

540

505

-35

Personeel

14.750

12.760

13.704

944

Interne Lasten

12.806

15.819

16.432

613

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

5.348

7.161

7.161

0

Overige doorbelastingen

7.458

8.658

9.271

613

Programmalasten

112.775

94.822

92.922

-1.899

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

13.734

7.636

6.685

-951

Kapitaallasten

132

126

126

0

Overige programmalasten

1.763

3.161

1.833

-1.328

Sociale uitkeringen

8.105

6.628

7.752

1.125

Subsidies en inkomensoverdrachten

89.042

77.271

76.526

-746

Onttrekking aan reserves

49

787

717

-69

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Onderwijs gebieden

29

0

0

0

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds

0

637

567

-69

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Vakmanschap in zorg, haven en techniek

0

150

150

0

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Wachtlijsten Kinderopvang

20

0

0

0

Toevoeging aan reserves

200

1.200

1.200

0

Toevoeging Bestemmingsreserves -Bestemmingsreserve Leertijduitbreiding

200

200

200

0

Toevoeging Bestemmingsreserves -Bestemmingsreserve Vakmanschap in zorg, haven en techniek

0

1.000

1.000

0

Vrijval reserves

0

753

753

0

Vrijval bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Leertijduitbreiding

0

38

38

0

Vrijval bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Onderwijs gebieden

0

303

303

0

Vrijval bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Vakmanschap in zorg, haven en techniek

0

72

72

0

Vrijval bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Wachtlijsten Kinderopvang

0

340

339

-1

Resultaat

-79.632

-59.345

-60.993

-1.648