Financieel resultaat

Resultaat na reservering

Realisatie
2014

Bijgestelde
begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil
Realisatie 2015
vs
Bijgestelde
begroting
2015

 Onderwijshuisvesting

Bijdragen rijk en mede-overheden

0

0

1

1

Opbrengsten derden

1.293

2.549

1.343

-1.206

Overige baten

0

2.164

2.164

0

Apparaatslasten

1.345

1.309

1.374

65

Inhuur

4

1

15

15

Overige apparaatslasten

45

54

36

-18

Personeel

1.296

1.254

1.322

68

Interne Lasten

56.502

60.358

56.282

-4.076

Beleidspecifiek vastgoed

55.737

56.111

52.086

-4.024

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

812

651

651

0

Overige doorbelastingen

-47

3.596

3.545

-51

Programmalasten

13.970

10.075

11.824

1.749

Financieringslasten

0

0

10

10

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

12.541

5.336

10.054

4.718

Kapitaallasten

37

0

11

11

Overige programmalasten

-942

2.260

-547

-2.807

Sociale uitkeringen

0

500

274

-226

Subsidies en inkomensoverdrachten

2.334

1.980

2.023

43

Resultaat

-70.524

-67.028

-65.972

1.056