Financieel resultaat

Resultaat na reservering

Realisatie
2014

Bijgestelde
begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil
Realisatie 2015
vs
Bijgestelde
begroting
2015

 Markten

Bijdragen rijk en mede-overheden

1

0

1

1

Opbrengsten derden

3.225

2.909

3.018

109

Apparaatslasten

1.297

1.337

1.188

-149

Inhuur

20

2

6

4

Overige apparaatslasten

39

102

38

-64

Personeel

1.237

1.234

1.144

-89

Interne Lasten

1.633

1.399

1.459

60

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

642

343

343

0

Overige doorbelastingen

990

1.056

1.117

60

Programmalasten

530

670

452

-218

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

126

153

168

16

Overige programmalasten

404

517

284

-233

Salarislasten WSW en WIW

0

0

0

0

Resultaat

-233

-497

-81

416