Financieel resultaat

Resultaat na reservering

Realisatie
2014

Bijgestelde
begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil
Realisatie 2015
vs
Bijgestelde
begroting
2015

 Economie

Bijdragen rijk en mede-overheden

1.061

0

1.464

1.464

Financieringsbaten

0

0

72

72

Opbrengsten derden

265

1.413

-455

-1.868

Overige baten

0

0

0

0

Apparaatslasten

5.351

4.988

3.910

-1.078

Inhuur

345

935

39

-896

Overige apparaatslasten

170

151

144

-7

Personeel

4.836

3.902

3.726

-175

Interne Lasten

5.635

2.732

2.976

244

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

2.615

1.744

1.744

0

Overige doorbelastingen

3.020

988

1.231

244

Programmalasten

17.172

19.770

19.345

-425

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

269

92

414

322

Kapitaallasten

650

265

249

-16

Overige programmalasten

10.310

9.418

9.170

-248

Subsidies en inkomensoverdrachten

5.943

9.996

9.513

-483

Onttrekking aan reserves

0

6.581

5.593

-988

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Economie gebieden

0

221

158

-63

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Evenementenfonds

0

350

137

-213

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Infrastructuur

0

1.500

1.500

0

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

0

2.610

1.998

-612

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Kansenzones

0

1.800

1.800

0

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds

0

100

0

-100

SR Onttrekking bestemmingsreserve -nvt

0

0

0

0

Toevoeging aan reserves

0

3.084

3.084

0

Toevoeging Bestemmingsreserves -Bestemmingsreserve WerkLocaties

0

1.500

1.500

0

Toevoeging Bestemmingsreserves -Kredietrisicoreserve

0

1.584

1.584

0

Vrijval reserves

0

42

42

0

Vrijval bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Economie gebieden

0

42

42

0

Resultaat

-26.832

-22.538

-22.599

-61