Financieel resultaat

Resultaat na reservering

Realisatie
2014

Bijgestelde
begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil
Realisatie 2015
vs
Bijgestelde
begroting
2015

 Duurzame mobiliteit

Bijdragen rijk en mede-overheden

24.167

47.492

4.953

-42.538

Opbrengsten derden

3.875

4.201

34.750

30.549

Overige baten

-210

0

-3.945

-3.945

Interne Lasten

8.052

11.922

10.417

-1.505

Overige doorbelastingen

8.052

11.922

10.417

-1.505

Programmalasten

30.214

52.788

36.254

-16.534

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

4.483

9.028

12.417

3.389

Kapitaallasten

2.430

2.931

2.805

-127

Overige programmalasten

22.441

40.879

20.712

-20.168

Subsidies en inkomensoverdrachten

861

-51

321

372

Onttrekking aan reserves

592

653

553

-100

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Duurzaamheid gebieden

0

174

174

0

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

212

367

267

-100

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve ISV-3

280

12

12

0

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Verkeer en Vervoer 2011

100

100

100

0

Resultaat

-9.843

-12.365

-10.360

2.004