Financieel resultaat

Resultaat na reservering

Realisatie
2014

Bijgestelde
begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil
Realisatie 2015
vs
Bijgestelde
begroting
2015

 Parkeren

Bijdragen rijk en mede-overheden

33

0

-43

-43

Opbrengsten derden

61.070

67.259

68.029

770

Overige baten

0

0

7

7

Apparaatslasten

6.209

6.365

6.205

-160

Inhuur

130

349

169

-180

Overige apparaatslasten

353

358

422

64

Personeel

5.726

5.658

5.614

-44

Interne Lasten

37.665

37.979

39.120

1.142

Beleidspecifiek vastgoed

18.773

19.258

19.501

244

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

1.853

1.765

1.765

0

Overige doorbelastingen

17.038

16.956

17.854

898

Programmalasten

11.203

14.086

10.896

-3.190

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

4.006

4.592

2.845

-1.747

Kapitaallasten

4.695

4.837

4.776

-60

Overige programmalasten

2.766

4.555

3.275

-1.280

Salarislasten WSW en WIW

0

103

0

-103

Subsidies en inkomensoverdrachten

-263

0

0

0

Onttrekking aan reserves

16.101

16.913

15.861

-1.052

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Buitenruimte gebieden

19

0

0

0

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Parkeerfonds (Nieuwe Stijl)

16.052

16.883

15.831

-1.052

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Parkeren gebieden

30

30

30

0

Toevoeging aan reserves

12.060

12.560

12.560

0

Toevoeging Bestemmingsreserves -Bestemmingsreserve Parkeerfonds (Nieuwe Stijl)

12.060

12.560

12.560

0

Vrijval reserves

0

80

80

0

Vrijval bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Parkeren gebieden

0

80

80

0

Resultaat

10.068

13.262

15.151

1.889