Financieel resultaat

Resultaat na reservering

Realisatie
2014

Bijgestelde
begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil
Realisatie 2015
vs
Bijgestelde
begroting
2015

 Stedelijke bereikbaarheid

Bijdragen rijk en mede-overheden

5.323

1.273

3.026

1.753

Financieringsbaten

99

0

0

0

Opbrengsten derden

1.084

1.062

1.990

928

Overige baten

48

0

-22

-22

Apparaatslasten

6.658

10.128

6.861

-3.267

Inhuur

22

53

127

74

Overige apparaatslasten

264

3.451

225

-3.226

Personeel

6.372

6.624

6.509

-116

Interne Lasten

2.394

-1.567

44

1.611

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

3.811

2.911

2.911

0

Overige doorbelastingen

-1.417

-4.478

-2.867

1.611

Programmalasten

13.883

10.323

13.838

3.515

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

4.055

294

274

-20

Kapitaallasten

7.868

7.739

7.750

10

Overige programmalasten

1.992

3.645

5.704

2.059

Subsidies en inkomensoverdrachten

-31

-1.356

110

1.466

Onttrekking aan reserves

627

1.909

1.672

-237

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

450

1.157

866

-291

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Parkeerfonds (Nieuwe Stijl)

165

368

720

352

Onttrekking Bestemmingsreserve -Intensivering Buitenruimte (449)

12

384

87

-297

Toevoeging aan reserves

747

924

924

0

Toevoeging Bestemmingsreserves -Bestemmingsreserve Parkeerfonds (Nieuwe Stijl)

747

924

924

0

Vrijval reserves

0

177

177

0

Vrijval bestemmingsreserve -C2000-systeem

0

177

177

0

Resultaat

-16.501

-15.387

-14.824

563