Financieel resultaat

Resultaat na reservering

Realisatie
2014

Bijgestelde
begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil
Realisatie 2015
vs
Bijgestelde
begroting
2015

 Handhaven wet- en regelgeving

Bijdragen rijk en mede-overheden

852

3.599

3.870

271

Opbrengsten derden

14.588

12.093

14.484

2.391

Overige baten

0

0

23

23

Apparaatslasten

48.329

51.757

51.852

95

Inhuur

3.081

3.759

5.795

2.036

Overige apparaatslasten

1.624

2.031

2.034

3

Personeel

43.624

45.968

44.023

-1.945

Interne Lasten

-1.622

-5.145

-6.064

-919

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

15.687

11.422

11.422

0

Overige doorbelastingen

-17.309

-16.567

-17.486

-919

Programmalasten

4.114

5.021

4.479

-542

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

2.125

3.618

3.372

-246

Kapitaallasten

1.160

365

183

-182

Overige programmalasten

827

1.039

925

-115

Salarislasten WSW en WIW

0

-1

0

1

Subsidies en inkomensoverdrachten

1

0

0

0

Resultaat

-35.381

-35.942

-31.891

4.050