Financieel resultaat

Resultaat na reservering

Realisatie
2014

Bijgestelde
begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil
Realisatie 2015
vs
Bijgestelde
begroting
2015

 Veilig

Bijdragen rijk en mede-overheden

1.379

400

1.160

760

Opbrengsten derden

1.525

1.200

1.593

393

Overige baten

0

0

62

62

Apparaatslasten

14.145

15.413

15.251

-162

Inhuur

-11

0

11

11

Overige apparaatslasten

442

389

381

-7

Personeel

13.714

15.024

14.858

-166

Interne Lasten

10.349

9.661

10.579

918

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

7.220

7.322

7.322

0

Overige doorbelastingen

3.129

2.339

3.256

918

Programmalasten

11.436

15.278

14.753

-525

Financieringslasten

-6

0

0

0

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

7.523

10.236

8.311

-1.925

Kapitaallasten

186

232

228

-5

Overige programmalasten

45

-8

374

382

Sociale uitkeringen

0

0

6

6

Subsidies en inkomensoverdrachten

3.688

4.818

5.835

1.017

Onttrekking aan reserves

0

2.332

2.307

-25

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Frictiekosten Veilig

0

2.000

2.000

0

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Wijkveiligheid gebieden

0

332

307

-25

Vrijval reserves

0

55

55

0

Vrijval bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Wijkveiligheid gebieden

0

55

55

0

Resultaat

-33.026

-36.365

-35.405

960