Financieel resultaat

Resultaat na reservering

Realisatie
2014

Bijgestelde
begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil
Realisatie 2015
vs
Bijgestelde
begroting
2015

 Burgerzaken

Bijdragen rijk en mede-overheden

97

0

55

55

Opbrengsten derden

644

817

547

-270

Overige baten

11

0

0

0

Apparaatslasten

7.693

7.683

7.225

-458

Inhuur

88

149

90

-58

Overige apparaatslasten

928

619

269

-350

Personeel

6.677

6.915

6.865

-50

Interne Lasten

7.466

8.121

8.715

593

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

6.882

8.022

8.022

0

Overige doorbelastingen

583

99

693

593

Programmalasten

3.445

4.430

2.893

-1.537

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

2.173

3.323

1.637

-1.686

Kapitaallasten

820

752

753

1

Overige programmalasten

425

317

465

148

Subsidies en inkomensoverdrachten

26

38

38

0

Onttrekking aan reserves

3.178

1.905

867

-1.038

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Verkiezingen

3.178

1.905

867

-1.038

Toevoeging aan reserves

1.390

1.905

1.905

0

Toevoeging Bestemmingsreserves -Bestemmingsreserve Verkiezingen

1.390

1.905

1.905

0

Resultaat

-16.064

-19.417

-19.268

149