Financieel resultaat

Resultaat na reservering

Realisatie
2014

Bijgestelde
begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil
Realisatie 2015
vs
Bijgestelde
begroting
2015

 Dienstverlening (frontoffice)

Bijdragen rijk en mede-overheden

323

160

347

187

Opbrengsten derden

12.768

12.912

12.797

-115

Overige baten

-3

0

14

14

Apparaatslasten

14.154

15.574

15.080

-494

Inhuur

134

592

519

-73

Overige apparaatslasten

598

684

779

96

Personeel

13.422

14.298

13.782

-516

Interne Lasten

6.931

5.185

5.687

502

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

11.081

8.595

8.595

0

Overige doorbelastingen

-4.150

-3.409

-2.908

501

Programmalasten

13.779

13.005

12.248

-757

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

7.063

6.149

5.423

-726

Kapitaallasten

815

702

786

84

Overige programmalasten

5.544

6.154

5.689

-465

Subsidies en inkomensoverdrachten

358

0

350

350

Onttrekking aan reserves

0

388

132

-256

Onttrekking Bestemmingsreserve -Masterplan Dienstverlening

0

388

132

-256

Vrijval reserves

0

65

65

0

Vrijval bestemmingsreserve -Masterplan Dienstverlening

0

65

65

0

Resultaat

-21.775

-20.240

-19.660

579