Financieel resultaat

Resultaat na reservering

Realisatie
2014

Bijgestelde
begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil
Realisatie 2015
vs
Bijgestelde
begroting
2015

 Ondersteuning bestuurlijke besluitvorming

Bijdragen rijk en mede-overheden

199

0

206

206

Opbrengsten derden

350

206

641

434

Overige baten

162

0

150

150

Apparaatslasten

40.470

39.791

38.695

-1.096

Inhuur

64

302

251

-51

Overige apparaatslasten

1.457

1.913

1.624

-289

Personeel

38.949

37.576

36.820

-756

Interne Lasten

17.635

17.045

17.259

213

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

17.141

16.168

16.168

0

Overige doorbelastingen

493

878

1.091

213

Programmalasten

10.006

10.781

7.120

-3.661

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

4.518

7.695

4.092

-3.603

Overige programmalasten

0

300

522

222

Subsidies en inkomensoverdrachten

5.488

2.786

2.506

-280

Onttrekking aan reserves

114

1.554

1.399

-155

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsereserve Werkplan Integriteit

1

54

0

-54

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Aanloopverliezen en frictie

114

1.500

1.399

-101

Vrijval reserves

0

8

8

0

Vrijval bestemmingsreserve -Bestemmingsereserve Werkplan Integriteit

0

8

8

0

Resultaat

-67.285

-65.849

-60.670

5.179