Financieel resultaat

Resultaat na reservering

Realisatie
2014

Bijgestelde
begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil
Realisatie 2015
vs
Bijgestelde
begroting
2015

 Gebiedscommissies

Opbrengsten derden

0

0

57

57

Interne Lasten

444

0

2

2

Overige doorbelastingen

444

0

2

2

Programmalasten

5.367

5.408

4.228

-1.179

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

76

1.133

633

-500

Overige programmalasten

17

0

13

13

Subsidies en inkomensoverdrachten

5.274

4.275

3.582

-693

Onttrekking aan reserves

325

26

0

-26

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Communicatie gebieden

116

0

0

0

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Gebiedscommissies gebieden

209

26

0

-26

Vrijval reserves

0

21

21

0

Vrijval bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Gebiedscommissies gebieden

0

21

21

0

Resultaat

-5.486

-5.361

-4.152

1.209