Financieel resultaat

Resultaat na reservering

Realisatie
2014

Bijgestelde
begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil
Realisatie 2015
vs
Bijgestelde
begroting
2015

 Griffie, Rekenkamer en Ombudsman

Bijdragen rijk en mede-overheden

32

0

9

9

Opbrengsten derden

479

437

697

260

Apparaatslasten

5.114

5.639

5.215

-424

Inhuur

181

56

327

271

Overige apparaatslasten

297

472

293

-179

Personeel

4.636

5.111

4.595

-516

Interne Lasten

287

275

291

17

Overige doorbelastingen

287

275

291

17

Programmalasten

803

1.106

610

-495

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

677

957

508

-449

Kapitaallasten

115

97

97

0

Overige programmalasten

11

52

6

-46

Onttrekking aan reserves

11

0

0

0

Onttrekking Bestemmingsreserve -Reserve Frictiekosten BMR 14+ Griffie

11

0

0

0

Vrijval reserves

0

15

0

-15

Vrijval bestemmingsreserve -Reserve Frictiekosten BMR 14+ Griffie

0

15

0

-15

Resultaat

-5.683

-6.567

-5.410

1.157