Financieel resultaat

Resultaat na reservering

Realisatie
2014

Bijgestelde
begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil
Realisatie 2015
vs
Bijgestelde
begroting
2015

 Raad

Opbrengsten derden

12

0

0

0

Overige baten

-226

0

0

0

Apparaatslasten

1.855

1.634

1.455

-179

Inhuur

117

100

0

-100

Overige apparaatslasten

126

206

134

-72

Personeel

1.612

1.328

1.321

-7

Interne Lasten

125

156

156

0

Overige doorbelastingen

125

156

156

0

Programmalasten

3.078

3.402

3.574

172

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

1.333

1.583

1.552

-31

Overige programmalasten

237

130

336

206

Subsidies en inkomensoverdrachten

1.508

1.690

1.686

-4

Onttrekking aan reserves

79

0

0

0

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Verkiezingen gebieden

79

0

0

0

Vrijval reserves

0

1.331

1.331

0

Vrijval bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Egalisatiereserve Raad

0

1.331

1.331

0

Resultaat

-5.193

-3.861

-3.854

7