Voortgang

In 2015 is het huidige beleid voor erfpacht gehandhaafd. Erfpacht is niet de enige mogelijkheid tot vervreemding van gemeentelijke grond; ook levering in eigendom hoort daartoe. Daarnaast kregen zittende erfpachters de gelegenheid hun lopende tijdelijke erfpachtrecht om te zetten naar eigendom of eeuwigdurende erfpacht. Het aantal conversies lag in 2015 ongeveer op hetzelfde niveau als in 2014. Dit is ten opzichte van eerdere jaren een relatief laag niveau van 68 conversies.

Dit lage niveau komt onder meer door onzekerheid bij de consument over de economische ontwikkelingen en een laag discontopercentage, waarmee een conversie afkoopsom wordt uitgerekend. Dit discontopercentage is een belangrijk onderdeel van de rekenmethode om de koop- of afkoopsom van erfpachtcontacten te bepalen: als de rente daalt, stijgt de koop- of afkoopsom.

In 2015 is de kaderovereenkomst erfpachtconversie Woonstad gesloten. Hierin is overeengekomen de tijdelijke erfpachtcontracten van Woonstad gefaseerd om te zetten naar eeuwigdurende contracten. De vrijkomende middelen worden opgenomen in een bestemmingsreserve waarvan de onttrekkingen alleen besteed mogen worden aan investeringen in het ruimtelijke economisch domein. In 2015 is de eerste fase geconverteerd, met extra opbrengsten van € 8,5 mln tot gevolg.

Daarnaast is in 2015 het erfpachtcontract Schiekadeblok tussentijds beëindigd. De gemeente is eigenaar geworden van de grond en gebouwen. Deze grond is tussentijds uit de erfpacht genomen en in permanent beheer gegeven.