Voortgang

Een groot deel van de ontwikkelingen in de programma’s en de gebieden vindt plaats binnen grondexploitaties. Het gaat zowel om grote ontwikkelingen als de Sportcampus Rotterdam (onderdeel Stadionpark), Hart van Zuid, als om ontwikkelingen binnen de gebieden.

Zuid

In Rotterdam-Zuid ligt de focus op het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (zie: programma Stedelijke Inrichting), de aanpak van het Hart van Zuid (Zuidplein e.o.) en het Stadionpark: stadion en Sportcampus en Park de Twee Heuvels.

Hart van Zuid

Rond de Gebiedsontwikkeling Hart van Zuid is in 2015 een aantal resultaten geboekt:

 • verdere uitwerking van ontwerpen van gebiedsontwikkeling Hart van Zuid;
 • vaststelling bestemmingsplan, structuurvisie in november 2015.

Onderdeel van de gebiedsontwikkeling is het Motorstraatgebied. In 2015 zijn daar de volgende mijlpalen bereikt:

 • oplevering Revalidatiehotel, met als nieuwe naam Intermezzo, een particulier initiatief;
 • oplevering van de Multifunctionele Sportaccommodatie, met als nieuwe naam De Sportmotor (Vastgoed SO);
 • bestemmingsplan Startmotor is onherroepelijk vastgesteld (particulier initiatief);
 • afgifte van de vergunning aan Laurens voor Fase I nieuwbouw Veldstraat (particulier initiatief);
 • oplevering Strevelsplein;
 • uitvoeringswerkzaamheden IP door het Ingenieursbureau van de gemeente, volgens het door het Ingenieursbureau opgestelde Stappenplan

Sportcampus Rotterdam

In 2015 is het bestemmingsplan Sportcampus Rotterdam door de gemeenteraad vastgesteld. Sportclub Feyenoord heeft tegen het bestemmingsplan beroep aangetekend bij de Raad van State. Dit beroep wordt naar verwachting in februari 2016 behandeld. Voor de ontwikkelingen van de Sportcampus West zijn de eerste twee kunstgrasvelden aangelegd en is begonnen met de planvorming rond Park de Twee Heuvels, de achtbaans atletiekbaan en het indoorcentrum voor atletiek, vechtsporten en dans. Rekening

Overige grondexploitaties

Een aantal in het oog springende resultaten uit de overige gebieden zijn de volgende:

Kralingen-Crooswijk:

 • De tweede fase Leonidas is op 23 maart 2015 van start gegaan. In augustus waren alle 39 kavels in optie gegeven. Medio december vond de eerste grondoverdracht plaats. Het gehele gebied is bouwklaar, de weg in evenwichtsconstructie ligt erin, de benodigde waterberging is gerealiseerd en het geluidscherm is aanbesteed. Ook het nieuwe bestemmingsplan is gereed voor besluitvorming en het inrichtingsplan is goedgekeurd.

Feijenoord

 • Eind november ging de verbouw van de Fenixloodsen van start, op een fantastische locatie waarbij een cultureel cluster wordt gehuisvest. Daarboven worden 2016 nieuwbouwappartementen gerealiseerd.

IJsselmonde:

 • De uitvoering van fase 2 van de uitbreiding van het winkelcentrum Keizerswaard wordt niet meer op korte termijn gerealiseerd. Met de direct betrokken omwonenden, eigenaren en ondernemers is een onderzoek gestart naar de mogelijkheden om knelpunten in de openbare ruimte, parkeren en infrastructuur aan te pakken.
 • In Groot en Oud IJsselmonde zijn in 2015 projecten weer ter hand genomen, die door de crisis waren stilgevallen, zoals locaties De Spechten en de Sagenbuurt

Hoogvliet

 • De herijking van de grondexploitatie Stadshart Hoogvliet. Hierbij zijn deelplannen geschrapt die niet passen bij de huidige markt. Er is ruimte gecreëerd om in 2016 te starten met een nieuw ontwikkelperspectief voor het Stadshart.

Overschie:

 • In Park 16 Hoven is de bouw gestart van vier woningbouwprojecten. Dit resulteert in de uitgifte van 84 projectmatige woningen en vier kavels. Ook is de aanleg van het park en de Fairoksbaan afgerond. Verder lopen de verschillende inrichtingsplannen met de bouwplannen mee. De aanleg van de parkachtige zone bij De Entree is ook afgerond.

Prins-Alexander:

 • In 2015 is de bouw gestart van het de MFA Bramante. Het gaat om zwembad en ontmoetingscentrum aan het Bramanteplein. In het tweede kwartaal 2016 wordt deze opgeleverd.

Hillegersberg-Schiebroek:

 • Aan de van Ballegooijensingel zijn 25 ruime vrije kavels voor bouwen in particulier opdrachtgeverschap verloot.