Voortgang

Onder het product Gebiedsontwikkeling vallen een aantal grote programma’s, ontwikkelingen in de gebieden en kleinschalige initiatieven.

Binnenstad

Overzicht voortgang targets en overige prestatie-indicatoren

2014

2015 /nulmeting

2016

2017/ eindwaarde

Collegetargets

Langer verblijf van bezoekers in de binnenstad

Verlengen van de verblijfsduur van bezoekers aan de binnenstad met 10%.

Mijlpaal

Nulmeting

begin 4e kwartaal: minimaal 5% toename verblijfstijd

begin 4e kwartaal: minimaal 10% toename verblijfstijd

Realisatie

geen meting

2e kwartaal 4 uur; 3e kwartaal 4 uur 19 minuten


Het jaar 2015 was een jaar waarin de Binnenstad een nieuwe grote stap voorwaarts heeft gezet. Nadat eind 2014 de stad Rotterdam European City of the Year 2015 was geworden, werd in 2015 de Binnenstad van Rotterdam verkozen tot Beste grote Binnenstad van Nederland 2015-2017. De jury van deze prijs heeft de toekenning van de prijs als volgt onderbouwd: “Rotterdam heeft een consequent beleid, genaamd ‘De Binnenstad als City Lounge’. Hierin dient de Binnenstad als huiskamer van de stad. De focus ligt op levendigheid, gastvrijheid, verdichting, vergroening en het verbinden van gebieden. Hierbij staat een integrale aanpak centraal”. De jury ziet de gemeente hierbij als ‘ondernemer’ in eigen stad, die tevens optrekt met diverse betrokkenen. De gemeente coördineert en faciliteert waar nodig. De samenwerking is terug te zien in de verschillende samenwerkingsverbanden, zoals het Lijnbaanakkoord en Rotterdam Central District. Rotterdam laat zien dat het mogelijk is door intensieve samenwerking en integraal beleid een levendige en gastvrije stad te creëren.
Ook uit de tweejaarlijkse Binnenstadsmonitor, die in november 2015 verscheen, bleek dat alle cijfers op ‘groen’ stonden. De inspanningen van de afgelopen jaren blijken werkelijk hun vruchten af te werpen. Wellicht is het meest positief dat de publieke opinie over de Binnenstad en de totale stad is gestegen, zowel in eigen land als internationaal. Zo is Rotterdam tot nummer vijf verkozen in de top-10 van ‘top cities in the world’ van de Lonely Planet’s Best in Travel 2016.

In 2015 is de Binnenstad verder verdicht en zijn Cool63, waar in 2016 Decathlon zijn eerste binnenstedelijke winkel zal openen, en het Timmerhuis opgeleverd. De buitenruimte van Centraal Station is opgeleverd en de herinrichting van de Binnenrotte, Meent fase 2, omgeving Timmerhuis en Pannenkoekstraat, is in volle gang. De Jacobsplaats is verder vergroend tot een klein parkje. Sinds december maken liefhebbers intensief gebruik van het nieuwe Skatelandschap aan de Westblaak.

Het Voorlopig Ontwerp voor de Coolsingel is in 2015 vastgesteld en de gemeenteraad is hierover geïnformeerd. In het ontwerp krijgt de Coolsingel aan de kant van de Lijnbaan een brede esplanade voor voetgangers en fietsers. Het autoverkeer gaat aan de andere kant van de Coolsingel rijden. De trambaan blijft in het midden liggen, op haar huidige plek. In november heeft de raad ingestemd met de nieuwe gemeentebegroting. Daarin is € 47,2 mln gereserveerd voor de aanpak van de Coolsingel. In 2016 wordt het voorlopig ontwerp verder uitgewerkt.

In de bestaande stad heeft de gemeente de afgelopen jaren met een actief beleid resultaten geboekt met de verbetering van plinten in gebouwen. Een programma moet vastgoedeigenaren stimuleren tot betere plintvulling. Daarnaast is met de belangrijkste betrokkenen gewerkt aan de voortzetting van het Lijnbaanakkoord en de visieontwikkeling Westblaak. Er komt ruimte voor experimenten en tijdelijke projecten.

Stadionpark

In maart 2015 heeft Feyenoord besloten de samenwerking met de BAM te stoppen voor de vernieuwbouwplannen van het stadion. Tegelijkertijd heeft Feyenoord aangegeven nog één keer te willen kijken of een nieuw of vernieuwd stadion tot de mogelijkheden behoort. Daartoe is in de tweede helft van 2015 - in overleg met de gemeente - gestart met een proces om tot een gebiedsvisie te komen waarin een nieuw of vernieuwd stadion onderdeel zal zijn van de gebiedsontwikkeling van het Stadionparkgebied. De ontwikkeling van de trainingsaccommodatie van de Betaald Voetbal Organisatie (BVO), de jeugdopleiding en de accommodatie van Sportclub Feyenoord op het oostelijk gedeelte van Sportcampus, heeft door de stagnatie in de stadionontwikkeling vertraging opgelopen. Wel zijn de onderhandelingen voortgezet om een intentieovereenkomst te sluiten met Feyenoord voor deze ontwikkelingen op Sportcampus-Oost.

Stadshavens

Samen met marktpartijen en het Havenbedrijf Rotterdam is in 2015 gewerkt aan de innovatieve woon- en werkgebieden die de gemeente de komende decennia in het stadshavensgebied wil realiseren. Het doel is de economische structuur van de stad en de haven te versterken.

Rotterdam profileerde zich in 2015 als innovatieve Maakstad met de komst van CIC en Venture Café, en de innovatieve bedrijvigheid in het Merwe-Vierhavengebied en op de RDM. Naar aanleiding van die ontwikkelingen werd een ‘position paper Rotterdam Innovation District’ opgesteld en gelanceerd op het Innovatiefestival. RDM en Merwe-Vierhavens zijn in de markt gezet als de plek waar de innovatieve maakindustrie kan landen. Dit ‘position paper’ wordt nu samen met het Havenbedrijf Rotterdam uitgewerkt in een gezamenlijk uitvoeringsprogramma.

De aanbesteding van de Rijnhaven is afgerond, maar heeft geen geldige bieding opgeleverd. De komende tijd is er ruimte voor tijdelijke initiatieven. In de Maashaven is gewerkt aan de ontwikkeling van Speelstad en is het Balkon aan de Maas opgeleverd. Er is een ontwikkelkader opgesteld waarin ruimte blijft voor binnenvaart en een perspectief wordt geschetst voor de Maashaven.

In de Merwe-Vierhavens is gewerkt aan de zogenaamde focusprojecten. In het Vierhavenblok is het Glazen Pand opgeleverd en in gebruik genomen door Daan Roosegaarde. Van Lieshout heeft er zijn atelier uitgebreid en het Siwako pand is geheel verhuurd. In het Energiecluster heeft de SUGU-club, een bedrijfsverzamelgebouw voor startups uit de nieuwe economie, zijn intrek genomen. Op het gebied van buitenruimte en havenbekkens test de gemeente innovatieve concepten uit, zoals het fietspad op de Marconistraat, waar 100% gerecycled asfalt is toegepast.

Op RDM/Heijplaat is de evenementenlocatie Onderzeebootloods overgedragen aan Ahoy. Verder is het aantal bedrijven en startups in Innovation Dock toegenomen. Het Aquadock is geopend. Dat is een plek waar kavels gehuurd kunnen worden voor het testen, demonstreren en produceren van innovaties op het water.

Op het dorp Heijplaat is een ontwikkelaar geselecteerd en zijn de voorbereidingen van de bouw van het Nieuwe Dorp in volle gang. Ook is een voorreservering afgesproken met Concept House voor realisatie van achttien kavels met innovatieve woningen. Een integraal voorzieningenplan is nagenoeg gereed.

In de Waal-/Eemhaven is de ontwikkeling van de Coolport gestart. Door het Havenbedrijf is hard gewerkt aan verbetering van de buitenruimte. De oostelijke verbinding met de wijk is gerealiseerd in de vorm van een voetgangersbrug. Het bestemmingsplan Waal-Eemhaven vordert en komt in 2016 in de besluitvormingsfase.

Overige gebiedsontwikkelingen

Ook in de overige gebieden is in 2015 veel werk verzet. Er zijn veel initiatieven gefaciliteerd en geïnitieerd, op basis van marktvraag en maatschappelijke urgentie. Een aantal in het oog springende resultaten uit de gebieden zijn de volgende:

Kralingen-Crooswijk:

 • De plannen voor Nieuw Crooswijk zijn succesvol herijkt; samen met Woonstad en Ontwikkel Combinatie Nieuw Crooswijk (OCNC) is een nieuwe koers bepaald. Deze plannen zijn in 2015 succesvol uitgevoerd. Woningen in Schutterskwartier worden opgeknapt, er is gestart met bouw van de één na laatste fase Wandeloordgebied. De buitenruimte Schutterskwartier wordt aangepakt en er is een bestemmingsplan vastgesteld voor Paradijshof.

Noord:

 • Rond de restauratie van een groot deel van de Hofbogen tussen Bergweg en Teijlingerstraat is een jarenlange impasse doorbroken, mede door een financiële bijdrage vanuit de gemeente en door intensieve onderhandelingen en samenwerking met Hofbogen BV en ProRail.
 • Het Zomerhofkwartier staat op de kaart als nieuwe hotspot, door vernieuwende en duurzame plannen voor klimaatadaptatie, soepele toepassing van wet- en regelgeving en ruimteaanbod aan vastgoedeigenaar Havensteder en creatieve ondernemers.

Rozenburg:

 • De planvorming voor een grootschalige herinrichting van de buitenruimte en het luifelplan van het winkelcentrum Raadhuisplein in Rozenburg zijn in 2015 afgerond. Ook is de bouw van het multifunctionele complex De Rozenburcht gestart.
 • Eind november is de bouw begonnen van het woonzorgcomplex Elzenlaan.

Pernis:

 • Medio 2015 is Wonen á la Carte gestart met de planvorming voor een woningbouwproject met 22 koopwoningen in Pernis.

Hoek van Holland

 • De ontwikkeling van de Hoekse Lijn is op stoom en in 2015 is de ruimtelijke ordeningprocedure gestart. Het gebied wekt, mede hierdoor, steeds meer de interesse van ontwikkelaars.

Kleine kernenaanpak Rotterdam

 • Onder regie van de gemeente is gestart met een integrale en gebiedsgerichte aanpak voor toekomstbestendige kleine kernen in Rotterdam. Dat zijn Rozenburg, Pernis en Hoek van Holland. Eind 2015 is het plan van aanpak gepresenteerd in de gebieden.

Feijenoord

 • In het project Reigerpad zijn de eerste gerestaureerde 43 (van de 1300) woningen in Vreewijk opgeleverd.

Charlois

 • Hoewel begin 2016 afgerond, heeft in 2015 de renovatie plaatsgevonden van de laatste van 144 sociale huurwoningen in De Velden, Zuidwijk. Hiermee wordt de eerste belangrijke stap gezet in de aanpak van Zuidwijk na de problemen die Vestia drie jaar geleden kende.
 • In 2015 is Balkon aan de Maas opgeleverd. Deze herinrichting van de kade is een belangrijke schakel tussen Tarwewijk en Maashaven.

IJsselmonde:

 • In Groot en Oud IJsselmonde zijn in 2015 projecten weer ter hand genomen, die door de crisis waren stilgevallen, zoals locaties De Spechten en de Sagenbuurt.. (zie ook Grondzaken).

Hoogvliet

 • Het Ruimtelijk Kader Oudeland is vastgesteld. Het voorziet in een nieuwe ruimtelijke structuur, waarbij ingezet wordt op een goede ruimtelijke kwaliteit van de buitenruimte, met daarbinnen flexibel in te vullen ontwikkelvelden met grondgebonden woningen en voldoende voorzieningen voor jonge gezinnen.

Overschie:

 • In Overschie-dorp is gestart met de grootschalige herstructurering door Woonstad van Kleinpolder-Oost, genaamd Kleinrijk. Er is gestart met de bouw van ruim vijftig gezinswoningen.
 • Het inrichtingsplan eerste fase Kleinpolder-Oost en inrichtingsplan Kleine Schie zijn vastgesteld. Het carpoolplein N209 is aangelegd

Delfshaven:

 • In Delfshaven zijn twee transformatieprojecten van start gegaan. Het zijn de transformatie van het Douanegebouw aan de Westzeedijk en het Klooster aan de Mathenesserweg. Samen zijn deze goed voor ruim 180 huurwoningen.
 • Het jaar 2015 stond in Delfshaven in het teken van bewonersinitiatieven en om hieraan een gepaste invulling te geven.

Kleinschalige ontwikkelingen

De gemeente geeft ruimte aan innovatieve initiatieven en zoekt naar mogelijkheden om deze ideeën te realiseren. Dat gebeurt onder meer door ruimte te geven aan kleine marktpartijen en particulieren, al dan niet in groepen. Met het Programma Zelfbouw 2015-2018 – vastgesteld in april 2015, zet de gemeente zich in voor vergroting van de woningbouwproductie door zelfbouw. Afgelopen jaar zijn er goede resultaten geboekt in de voortgang van het programma. De stedelijke campagne ‘Pak je Ruimte’ is ontwikkeld om de communicatie en marketing van het bestaande aanbod te versterken. Tevens is in 2015 de zelfbouwbalie geopend in Rotterdam.info, een loket voor iedereen die geïnteresseerd is in het Rotterdamse zelfbouwaanbod. Via Klein&Fijn worden initiatieven in de binnenstad gefaciliteerd van (groepen van) kleine ontwikkelaars, ontwikkelende architecten en particulieren die zelf een locatie hebben gevonden waar ze een of meerdere woningen willen bouwen. Tot slot is in 2015 de Open Oproep Gezinsappartementen gelanceerd, een innovatieve prijsvraag voor een nieuwe woningtypologie: appartementen op een binnenstedelijke locatie speciaal gericht op gezinnen